Pressmeddelande

CHOSA Oncology AB presenterar kvartalsrapport 1 2023

May 05, 2023

CHOSA Oncology AB (”CHOSA”) offentliggör härmed, 5 maj 2023, delårsrapport för det första kvartalet 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)

 • Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 308 TSEK (-17 191).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,037 SEK (-0,75).
 • Koncernens soliditet uppgick till 56 % (67,2)

Under första kvartalet genomfördes det villkorade omvända förvärvet av CHOSA Oncolgy AB av RhoVac  AB. Med “CHIOSA Oncology AB (publ)” avses CHOSA Oncology AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”CHOSA” avses koncernen, det vill säga CHOSA Oncology AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS och CHOSA ApS.

Definitioner
Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2022
Första kvartalet

 • 11 jan - Kommuniké från extra bolagsstämma i RhoVac AB
 • 18 jan  - RhoVac AB (u.ä.t. CHOSA Oncology AB) har slutfört förvärvet av CHOSA ApS och en ny styrelse och verkställande direktör har tillträtt
 • 10 feb - RhoVac AB byter namn till CHOSA Oncology AB
 • 15 feb - CHOSA-teamet kommer delta på ASCO och presentera fas II-data från iCIP-studien
 • 27 feb - CHOSA Oncology (före detta RhoVac AB) offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2022
 • 7 mars - CHOSA Oncology AB presenterar på Stora Aktiedagarna i Stockholm
 • 9 februari - RhoVac meddelar att bolaget kommer genomföra ett fullt ut garanterat konvertibelerbjudande som tillåter aktieägare att med företräde teckna konvertibler till ett sammanlagt värde om 25 MSEK
 • 25 februari – RhoVac’s målprotein RhoC uppmärksammas i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell international
 • 4 mars - RhoVac AB: Styrelsen beslutar om företrädesemission av konvertibler
 • 16 mars - RhoVac offentliggör investeringsmemorandum avseende kommande företrädesemission av konvertibel-units

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 8 april - CHOSA Oncology AB initierar betalning av sista delen av lånet till RhoVac’s långivare
 • 11 april - CHOSA Oncology AB’s poster Predictive biomarker for cisplatin in prospective phase 2 of liposomal cisplatin in metastatic breast cancer antagen till ASCO’s årliga möte
 • 18 april – CHOSA Oncology AB’s återbetalning av konvertibellånet pågår
 • 20 april - CHOSA Oncology AB’s återbetalning av konvertibellånet pågår -uppdatering
 • 25 april – CHOSA Oncology AB kallar till årsstämma
 • 3 maj – CHOSA Oncology AB kallar till årsstämma

VD PETER BUHL HAR ORDET

Kära aktieägare och intressenter i CHOSA,

Jag vill tacka RhoVacs aktieägare för att de röstade för det villkorade omvända förvärvet med CHOSA tidigare i år. Vi tycker att detta är ett bra beslut eftersom vi tror att tillgångarna i CHOSA sannolikt kommer att ha betydande inverkan på många patienter och att det är ett fördelaktigt investeringstillfälle för aktieägarna.

Bakgrunden till iCIP är det faktum att cancer fortsätter att vara en mycket dödlig sjukdom med ett betydande medicinskt behov. I många av de vanligaste cancertyperna fungerar de bästa nya behandlingarna bara på så få som 25-30 % av patienterna. Även om vi hör om alla framgångar av nya cancerbehandlingar, kvarstår faktum att för de flesta patienter är ett botemedel utom räckhåll. Det finns många cancerbehandlingar - mer än 300 godkända produkter, men som nämnts är resultaten ofta nedslående. Problem är att cancer är personlig, och alla tumörer är därmed unika.

iCIP™ är en kombination av två intelligenta lösningar: LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg Drug Response Predictor (DRP®) som är ett gentest. Vetenskapen bakom LiPlaCis är en lipidbubbla - som bär cisplatin - öppnas vid tumörstället och potentiellt ökar behandlingseffekten och samtidigt minskar biverkningarna för patienterna. Drug Response Predictor (DRP®), som är ett kompletterande diagnostiskt verktyg, har visat att den tydligt kan skilja vilka patienter som drar nytta av – som och därför bör få LiPlaCis, och från de som inte gör det – och därför bör få en annan behandling.

CHOSA Oncology-teamet har lång erfarenhet inom läkemedelsindustrin med bland annat två anti-cancerprodukter som tidigare godkänts av amerikanska FDA. Dessa produkter finns nu tillgängliga på marknaden för behandling av cancer. Teamet har också lång erfarenhet av att hitta affärspartners och sluta avtal kring sina projekt och bolag.

CHOSA strävar efter godkännande av iCIP för flera cancerindikationer. Den prioriterade marknadsstrategin är bröstcancer där vi har starka kliniska fas 2b-resultat. Dessa data ligger till grund för en sammanfatting (dvs  abstract) som har godkänts för presentation på ASCO-konferensen i juni. Nästa marknadsprioritet blir inom lungcancer, där vi redan har publicerat studieresultat som visar att vårt gentest kan identifiera de patienter som kommer att ha nytta av vår behandling.

Förutom att vi fick ASCO sammanfattningen godkänd, har vi också medverkat på flera konferenser och träffat investerare. Perioden har vidare präglats av administrativt arbete kring åternoteringsprocessen. Bolaget har nu förflyttats från observationslistan till den ordinarie på Spotlight.

Under det sista kvartalet 2022 påbörjades slutrapporteringen av EU-bidraget som Rhovac fick 2019 från EU-kommissionens innovationsfond. En utdragen process som i sin tur blev startskottet för återbetalningen av konvertibellånet som också kunde avslutas efter periodens utgång. Vi tackar alla långivare för tålamodet under processen!

CHOSA Oncology för nu dialoger med läkemedelsföretag som kan tros ha intresse av att förvärva iCIP™-programmet genom ett partnerskap eller direkt förvärv. Parallellt med försäljningsaktiviteterna kommer bolaget också att skapa värde genom att bestämma vägen till godkännande tillsammans med tillsynsmyndigheterna, och genom att så långt som möjligt förbereda nästa kliniska studie samt initiera uppskalningsprocessen för tillverkning av LiPlaCis för kommersiellt bruk.

Eftersom iCIP har lyckats visat på klinisk effekt genom fas 2b-resultaten, har CHOSA uppnått en mycket viktig milstolpe, där många andra projekt tidigare har misslyckats. Detta tar vi med oss inför den fortsatta utvecklingen av företaget och projektet, och hoppas att befintliga och framtida aktieägare vill följa med oss på vår resa framåt för att ge effektiv precisionsmedicin till patienter!

Peter Buhl Jensen - VD, CHOSA Oncology AB

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen.

I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar. CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre total överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA
Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.