Pressmeddelande

CHOSA Oncology AB har genomfört en riktad emission på 1,55 miljoner SEK för att ytterligare öka affärsutvecklingsaktiviteterna

Oct 13, 2023

Styrelsen för CHOSA Oncology AB (publ) ("CHOSA" eller "Bolaget") har idag, 13 oktober 2023, genomfört en riktad företrädesemission 2 099 280 aktier till ett pris av SEK 0,738 per aktie. Anledningen till avvikelsen från att genomföra en riktad företrädesemission för aktieägarna har varit för att skaffa kapital på ett tidsmässigt effektivt sätt. Teckningspriset per aktie har fastställts under marknadsmässiga villkor baserat på volymviktat genomsnittligt pris (VWAP) över en period av 10 handelsdagar fram till och med den 12 oktober 2023, vilket var den sista handelsdagen för aktien före styrelsens beslut om den riktade emissionen. Detta kommer att öka antalet aktier från 62 774 633 till 64 873 913.  .
Genom den riktade emissionen erhåller CHOSA 1,55 miljoner SEK före transaktionskostnader. Bolaget avser att använda nettointäkterna som erhålls från den riktade emissionen till att intensifiera sina affärsutvecklingsaktiviteter snabbare än ursprungligen planerat.

VD Peter Buhl kommenterar: "Vi är glada att meddela över det stöd vi har fått från ett antal befintliga investerare (utan insiderinformation). Deras investering kommer, i förlängningen av våra starka kliniska data som presenterades på ASCO, att vara ett ekonomiskt tillskott för oss att intensifiera våra affärsutvecklingsaktiviteter tidigare än ursprungligen planerat. Vårt främsta mål är att locka robusta samarbetspartners eller potentiella köpare för våra innovativa produkter, LiPlaCis® och dess medföljande diagnostikverktyg, cisplatin DRP®, med ambitionen att föra våra produkter till marknaden.

I två oberoende lungcancerstudier kan vår platin-anpassade responsprediktor DRP® noggrant förutse vilka  patienter som kommer dra nytta av cisplatinbehandling. Vi tror att vi här har ett kraftfullt verktyg för att förbättra behandlingutgången i platinakombinationer med immunkontrollinhibitorer (PD-1-hämmare), och vi har nu fas 2b-data från metastatiska bröstcancerpatienter som visar att DRP® ringar in de patienter som kommer att dra nytta av liposomal cisplatin LiPlaCis®. Dessutom har LiPlaCis® visat betydande aktivitet i en patientgrupp som har genomgått många behandlingar tidigare och verkar ha en mildare toxicitetsprofil än konventionell cisplatin.
Vårt mål är att säkerställa att dessa produkter når cancerpatienter och ger dem de fördelar de behöver. Vi är övertygade om potentialen i våra produkter och tror att de kommer att ha en betydande påverkan i kampen mot cancer."


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-13 17:51 CET.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar.
Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen.
Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll.
Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.
LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.