Pressmeddelande

CHOSA Oncology AB utlicensierar cancervaccinkandidat i kliniskt stadium till Magle Group

May 16, 2023

CHOSA Oncology AB meddelar idag att bolaget har utlicensierat den kliniska terapeutiska cancervaccinkandidaten onilcamotide till Magle Group. Magle Group planerar att vidareutveckla onilcamotide genom att använda sin egenutvecklade teknologi för nedbrytbara stärkelsemikrosfärer (DSM). Företaget ser en framtida potential att kombinera onilcamotide-behandling med sin redan godkända vaskulära emboliska produkt EmboCept® S.

Onilcamotide är en terapeutisk cancervaccinkandidat i kliniskt skede riktad mot RhoC, ett överuttryckt protein i metastaserande cancerceller. Onilcamotide är en peptid som bildar ett fragment av RhoC, och när det introduceras i kroppen triggar det immunsystemet att attackera cellerna som överuttrycker RhoC.

"Vi har identifierat en intressant möjlighet att utnyttja synergier mellan onilcamotide, vår interna DSM-teknologi och vår redan godkända kemoemboliseringsprodukt EmboCept S. Genom begränsade och ansvarsfulla investeringar kommer vi nu att initiera aktiviteter med målet att etablera proof-of-concept för en omformulerad version av onilcamotide. Detta utgör ett viktigt första steg i vårt långsiktiga mål att föra läkemedelskandidaten mot ett potentiellt marknadsföringsgodkännande för en nischad indikation”, säger Justin Pierce, VD för Magle Group.

CHOSA Oncologys VD, Peter Buhl kommenterar: "Med utlicensieringen av Onilcamotide till Magle Group tror jag att tillgången har hittat rätt hem för framgångsrik utveckling. Onilcamotide är en tillgång som CHOSA har fått från RhoVac-förvärvet. Affären inkluderar ett royaltyavtal. Vi önskar Magle lycka till och framgång med att låsa upp värdet på tillgången”

Enligt licensavtalet, som omfattar onilcamotide och relaterade immateriella egenskaper, kommer CHOSA Oncology AB att få en förskottsbetalning för att täcka kostnader relaterade till patentavgifter. Magle Group ska ta över patentunderhållet tillsammans med en royaltyskyldighet efter den potentiella framtida kommersialiseringen av produkten.


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-16 11:02 CET.

Om Magle Group
Magle Group strävar efter att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden. Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter. Läs mer på www.maglechemoswed.com och https://maglegroup.com/ och www.maglepharmacept.com

Vator Securities är Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 (0)8-580 065 99.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen.

I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar. CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre total överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.
LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.