Pressmeddelande

CHOSA Onocology AB publicerar godkänt åternoteringsmemorandum

May 03, 2023

CHOSA Oncology AB (publ) ("CHOSA" eller "Bolaget"), tidigare RhoVac, meddelar att Spotlight Stock Market ("Spotlight") idag godkänt det åternoteringsmemorandum som Bolaget ålagts att upprätta i samband med Bolagets omvända förvärv av danska CHOSA ApS. Godkännandet av Bolagets åternoteringsmemorandum innebär att Spotlight också bekräftat att CHOSA uppfyller samtliga aktuella noteringskrav. Handel i Bolagets aktie kommer därmed att flyttas tillbaka till Spotlights ordinarie lista.

CHOSA, som genom förvärvet av CHOSA ApS idag äger licensrättigheterna till läkemedelsutvecklingsprogrammet ”iCIP™”, har under våren 2023 arbetat med att ta fram ett åternoteringsmemorandum och att implementera rutiner för att den expanderade koncernen ska leva upp till regelverket för noterade bolag på Spotlight Stock Market.

Godkänd åternotering
Spotlight har nu meddelat att man godkänt CHOSAs åternoteringsmemorandum och kommer således att återföra aktien från observationslistan tillbaka till ordinarie lista. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight bekräftat att CHOSA Oncology anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav.

Sedermera Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till CHOSA ApS vid det omvända förvärvet med RhoVac. Sedermera har även bistått CHOSA Oncology AB med projektledning i åternoteringsprocessen och med upprättande av åternoteringsmemorandumet. 

Åternoteringsmemorandumet återfinns på Bolagets (www.chosaoncology.com), Sedermeras (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen.

I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar. CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre total överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA
Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.