CHOSA Onocology (före detta RhoVac AB) offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2022

Feb 27, 2023

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 27 februari 2023, delårsrapporten avseende det fjärde kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

När ”RhoVac AB” eller ”RhoVac” används, och när inget annat anges, avser det aktiviteter som genomförts under kalenderåret 2022 för RhoVac AB.

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS med organisationsnummer 559037-2271.

Helåret (2022-01-01 – 2022-12-31)

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

Under fjärde kvartalet undersöktes vidare möjligheterna till ett samgående med annat bolag som har verksamhet till vilken RhoVAc med sin börsplats på Spotlight skulle ha något att erbjuda.  

Definitioner

Väsentliga händelser under 2022

Första kvartalet

Andra kvartalet

Tredje kvartalet

Fjärde kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD PETER BUHL HAR ORDET

Kära aktieägare och intressenter i CHOSA,
Först och främst vill jag tacka RhoVac’s aktieägare för att de röstade för det villkorade omvända förvärvet med CHOSA ApS, vilket innebär att RhoVac’s aktieägare nu äger aktier i ett företag vars huvudsakliga tillgång är iCIP™ och som leds av CHOSA’s ledning (se sidan 6).

Vi tror att detta är ett bra beslut då vi anser att tillgångarna i CHOSA kan innebära att cancerpatienter kan få en livsavgörande behandling av sin cancer såväl som att det utgör en stor ekonomisk potential för både samhället och investerare.

Jag ska förklara varför: CHOSA Oncology-teamet har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling med två anticancerprodukter sedan tidigare godkända av USA’s FDA. Produkter som finns ute på marknaden för behandling av cancerpatienter.

CHOSA har de globala rättigheterna till LiPlaCis® och cisplatin DRP®. LiPlaCis är ett läkemedel i en liposomberedning och DRP ettgentest som kan identifiera de patienter som har nytta av produkten. Tillsammans kallar vi produkten iCIP. Läkemedlet är cisplatin, som är ett av de mest aktiva cancerläkemedlen som blir mycket mindre giftigt för den friska vävnaden när det placeras i en liposomberedning. Tillsammans med gentestet slår vi två flugor i en smäll – och uppnår personalized medicin. När det gäller iCIP siktar vi på godkännande inom flera cancerbehandlingar. För närvarande fokuserar vi på bröstcancer där vi har starka kliniska fas 2b resultat. Dessa data ligger till grund för ett abstract som har lämnats in till ASCO-konferensen (American Society of Clinical Oncology) i juni. I ett nästa steg kommer vi att fokusera på lungcancer där vi redan har publicerat studieresultat som visar att vårt gentest kan identifiera de patienter som kommer få nytta av vår behandling.

Bakgrunden till att utveckla iCIP är det faktum att cancer fortfarande är en mycket dödlig sjukdom med ett betydande medicinskt behov. Det har visat sig att även de bästa nya produkterna bara fungerar hos så få som 25-30 procent av patienterna. Trots att vi hör talas om alla framgångar med nya cancerbehandlingar, så kvarstår faktum att för de flesta patienter är botemedel inte inom räckhåll. Det finns många cancerbehandlingar (med mer än 300 godkända produkter), men som nämnts, är resultaten ofta nedslående. Problemet är att cancer är personligt och alla tumörer är unika.

Ibland löser individanpassad medicin (personlized medicin) en specifik typ av cancerproblem. Detta kan göra stor skillnad för miljontals patienter. Ett bra exempel är upptäckten av HER2-genen som driver till 20 procent av alla bröstcancerfall. Forskare har visat att genen kan blockeras. Blockering av HER2 med ett cancerläkemedel har gynnat miljontals bröstcancerpatienter och gett 80 miljarder USD i intäkter till det läkemedelsföretag som utvecklat det.

Det är CHOSA’s ambition att göra samma skillnad för cancerpatienter som upptäckten av HER2 gjorde.

Vi arbetar nu med att medvetengöra läkemedelsföretag som kan ha ett intresse av att förvärva iCIP-programmet. Vår ambition är att ingå i ett partnerskap eller licensavtal. Parallellt med affärsutvecklingen kommer vi också att tillsammans med tillsynsmyndigheterna staka ut vägen för marknadsgodkännande samt att förbereda så mycket som möjligt för en avgörande klinisk prövning.

CHOSA finansierar denna process för de kommande 18 månaderna, inklusive återbetalning av det återstående konvertibellånet till RhoVacs aktieägare. Finansieringen inkluderar även Horizonanslaget från EU till RhoVac och skattebidraget under 2023.

Den här bokslutskommunikén är en "hybrid" eftersom den rapporterar om RhoVac AB’s bokslut, medan framtida händelser handlar om CHOSA Oncology AB’s nya verksamhet. Ha det i åtanke när du läser rapporten.

Tack till befintliga och nya investerare för att ni stöttar oss med att tillhandahålla individanpassad medicin till cancerpatienter!

Peter Buhl
VD för CHOSA Oncology AB

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans

Bröstcancerpatienter i sent skede (oavsett subtyp) och som genomgått flera behandlingar med tveksamma resultat utgör en enorm behandlingsutmaning. Cisplatin fungerar på utvalda patienter men diskvalificeras ofta på grund av dess toxicitet. LiPlaCis® är en liposomriktad formulering av cisplatin som är under utveckling. LiPlaCis använder den PLA2-utlösta frisättningen av cisplatin direkt på tumören i syfte att uppnå bättre effekt och mindre och biverkningar.

Att förutsäga cisplatin-effekten med hjälp av en 205 mRNA biomarkörprofil, har tidigare visats framgångsrikt i en retrospektiv studie i två icke-småcellig lungcancer (NSCLC) patientgrupper som fick adjuvant cisplatin1.

Cisplatin DRP har testats i en prospektiv blind fas 2-studie i metastaserande bröstcancer. I de nyligen framtagna resultaten från den kliniska studierapporten visas att DRP kan förutsäga vilka bröstcancerpatienter som kommer att dra nytta av LiPlaCis-behandling.

CHOSA är fokuserat på klinisk utveckling i sent skede av iCIP, och har globala exklusiva rättigheter till produkten. Cisplatin DRP är det enda testet som har visat sig förutsäga och kan välja vem som ska behandlas och vem som kommer att dra nytta av cisplatinbehandlingen och LiPlaCis. DRP kan bli en viktig gamechanger i alla cancerformer där cisplatin eller en av dess analoger används.

iCIP i andra cancerformer

Cisplatin är en viktig produkt vid cancerbehandling av lungor, urinblåsa samt huvud-halscancer - allt som allt i mer än 16 olika cancerformer. Det är därför ett generellt stöd för vårt projekt att cisplatin-DRP tidigare har visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Även när lungcancerkirurgi lyckas ta bort alla synliga tumörer, har alltför många patienter återfall av cancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standardbehandling som tydligt ökar lungcancerboten, men inte alltid. Fram till nu vet inte läkarna vilken patient som kommer ha nytta av cisplatinbehandling och vilka som ska ha något annat. Det är här cisplatin DRP har stor potential att förändra cancervården.

Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientgrupper som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Patienternas lungcancervävnader testades med cisplatin DRP-teknologi för att få DRP-poäng. En hög cisplatin-DRP-poäng var direkt kopplad till hög cisplatin-effektivitet. Således hade patienter med de 10 procent högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 procent medan patienterna med de lägsta 10 procent poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 procent som överlevde 3 år1.

En sammanfattning av resultaten från den prospektivt blindade fas 2b-studien i metastaserad bröstcancer från iCIP-studien har skickats in till ASCO  och kommer att utgöra ryggraden i diskussionerna med potentiella partners vid konferensen.

ASCO-konferensen – den största cancerkonferensen – hålls den 2-6 juni i Chicago, USA.

  1. Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609