Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2024 i Chosa Oncology AB

May 31, 2024

 

Idag, den 31 maj 2024, hölls årsstämma i Chosa Oncology AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med Buhl Krone Holding ApS (”Förslagsställaren”) förslag att omvälja Neil Goldsmith, Ingrid Atteryd Heiman, Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl som styrelseledamöter, samt att välja Morten Myrhøj som ny styrelseledamot. Ingrid Atteryd Heiman valdes som ny styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseordföranden Den tidigare styrelseordföranden Lars Hedbys frånträdde som styrelseordförande och styrelseledamot i samband med årsstämman.

Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsearvode ska inte utgå till Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med Förslagsställarens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Deloitte AB har meddelat att Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

Malmö den 31 maj 2024
Chosa Oncology AB (publ)