CHOSA Oncology AB presenterar kvartalsrapport 1 2024

May 31, 2024

May 31, 2024

CHOSA Oncology AB offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.chosaoncology.com. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten:

Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)

Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0)

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 477 TSEK (-16 501)

Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,023 SEK (-0,265)

Koncernens soliditet uppgick till 89% (56)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

29 Februari - Chosa publicerar bokslutskommuniké januari-december 2023.

28 Mars - Claus Frisenberg utsågs till ny Chief Commercial Officer. Som en konsekvens härav utsågs

   Gerton Jönsson till ny Chief Financial Officer med tillträde den 28 mars 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

3 April - CHOSA har genomfört en riktad emission på 5,58 miljoner SEK för att finansiera KOLinitierade

   DRP-valideringsstudier och för ökade affärsutvecklingsaktiviteter.

30 April – Kallelse till årsstämma kungörs.

10 Maj – Publicering av Årsredovisningen för 2023.