Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning menas regler och strukturer som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag. Bolagsstyrningen inom CHOSA Oncology AB utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, CHOSA Oncology’s bolagsordning,CHOSAOncology’s interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, Sweden samt god sed på aktiemarknaden.