Press Release

CHOSA Oncology AB presenterar kvartalsrapport 3 2023

Nov 10, 2023

CHOSA Oncology AB (”CHOSA”) offentliggör härmed, 10 november 2023, delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.CHOSAoncology.se). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

 

Nio  månader (2023-01-01 – 2023-09-30)

Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 70 TSEK (3 946)

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -19 944 TSEK (-37 601).

Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,05 SEK (-1,57).

Koncernens soliditet uppgick till 85,6 % (38,7).

 

Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (3 946).

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 151 TSEK (1 351).

Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (0,70).

 

I mitten av oktober genomfördes riktad emission på 1,55 MSEK för att växla upp affärsutvecklingsaktiviteterna.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

Inga väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

13 oktober - CHOSA Oncology AB har genomfört en riktad emission på 1,55 miljoner SEK för att ytterligare öka

Affärsutvecklingsaktiviteterna

 

 

Med “CHOSA Oncology AB (publ)” avses CHOSA Oncology AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”CHOSA” avses koncernen, det vill säga CHOSA AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS och CHOSA ApS.

 

Definitioner

• Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden

• Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier

• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 

VD Peter Buhl har ordet

VD, CHOSA Oncology AB

Kära Aktieägare,

Att lyckas med en framgångsrik klinisk fas 2 studie, där man visar att produkten fungerar, är ett steg där många företag misslyckas. CHOSA har framgångsrikt erhållit utmärkta effektivitetsdata från en fas 2b klinisk studie, på LiPlaCis som visar på en bättre toxisk profil än vanligt cisplatin. Vi har ett spännande erbjudande för samarbete efter den avslutade fas 2 studien. Nu är vi mycket aktiva inom affärsutveckling och den nyligen genomförda riktade emissionen stödjer dessa aktivitet.

Cisplatin, ett halvt sekel gammalt läkemedel är sedan lång tid en av de grundläggande komponenterna inom cancerbehandling. Trots hopp om mer raffinerade och precisa behandlingar med lägre toxicitet och högre effektivitet, stöter nya produkter ofta på liknande behandlingsutmaningar som cisplatin. Effektiviteten av cisplatin varierar avsevärt mellan olika typer av tumörer men de mest anmärkningsvärda resultaten ses vid testikelcancer, där över 90 procent av patienterna överlever tack vare detta läkemedel. Inomlungcancer svarar endast 30-40 procent på cisplatin, siffrorna närmar sig 50 procent vid huvud- och halscancer och urinblåsecancer. Ändå är cisplatin det viktigaste kemoterapiläkemedlet vid lungcancer, urinblåsecancer och huvud och halscancer.

 

Landskapet har förändrats med framväxten av de banbrytande immunoterapi-produkterna, såsom PD1-hämmare som har visat sig vara lika effektiva, om inte mer effektiva, än cisplatin. Kombinationen av PD1-hämmare med cisplatin eller dess syskonmolekyl, carboplatin, har gett oöverträffade överlevnadsgrader för de tidigare nämnda cancertyperna. Här kommer CHOSA in i bilden. Aldrig tidigare har vi kunnat förutsäga effektiviteten av cisplatinbehandling. I en tid när många behandlingsalternativ är tillgängliga blir ett diagnosverktyg av cisplatins effektivitet ett avgörande verktyg för läkare och patienter. Den hjälper och vägleder läkaren när cisplatin ska sättas in eller när man ska utforska andra behandlingsalternativ. Denna utveckling är särskilt lovande för lungcancerpatienter, eftersom immuno-onkologiska PD1-läkemedel som Nivolumab och Opdivo rankas bland de tio bästsäljande läkemedelsprodukterna, med en betydande del av deras försäljning som resultat av kombinationer med cisplatin eller carboplatin. Även om en pålitlig biomarkör för PD1-aktivitet fortfarande är svår att hitta, har vi nu ett diagnostikverktyg för cisplatins effektivitet, vilket gör det möjligt för oss att prognostisera utfallet för en stor andel patienter.

 

Förutom vårt diagnostikverktyg DRP är vår LiPlaCis-produkt med cisplatin i en liposom sannolikt mindre toxiskt än systemiskt administrerad cisplatin eller åtminstone lika effektivt. Vi har inte genomfört någon direkt jämförelse med cisplatin, men toxiciteten i vår fas 2b-data är förvånansvärt låg, och det verkar vara lika effektivt som systemiskt administrerad cisplatin. Prekliniska och vissa kliniska data visar på överlägsenheten hos LiPlaCis. Vår ambition är att LiPlaCis ska bli det valda läkemedlet när vår cisplatin-förutsägelse föreslår cisplatin. Förutsättningar för att integrera cisplatin i modern precisionmedicin finns och därmed också kunna optimera de stora fördelarna med cisplatin. I fallet med bröstcancer, där det finns flera behandlings-alternativ tillgängliga, väljs cisplatin sällan på grund av dess begränsande framgångschanser. Här kan vår cisplatinprognos, DRP, identifiera de 20 procent av bröstcancerfallen där det kan vara effektivt att behandla cancern med CHOSAs mindre toxiska liposomala cisplatin, LiPlaCis. Vår förhoppning är att vårt läkemedel kan övervägas som ett alternativ till befintliga behandlingsstandarder.

 

Vi förväntar oss att denna metod kommer kunna bidra till att bota en betydande del av bröstcancerpatienterna. Vi är glada att kunna presentera vårt datapaket, som omfattar data från en solida klinisk fas 2b-studie för LiPlaCis och en beprövad responsprognos, DRP, för två lungcancergrupper och en bröstcancergrupp. Detta omfattande produktpaket är redo för samarbete med partners som söker sena kliniska program eller för dem som är verksamma inom området för immuno-onkologi.

 

Jag vill uttrycka min innerliga tacksamhet till våra engagerade aktieägare för deras outtröttliga stöd. CHOSA utforskar aktivt samarbetsmöjligheter och potentiella förvärvare och ser optimistiskt på den väg som ligger framför oss.

 

Med varma hälsningar

Peter Buhl Jensen

VD, CHOSA Oncology AB