Det finns fler än 300 godkända cancerläkemedel som fungerarför vissa cancerpatienter, men inte för alla. Det medför stora utmaningar för läkaren att veta vilket läkemedel patienten ska ges. Om patienten får fel läkemedel fortsätter tumören att växa, tid går förlorad och chanserna att botas minskar. Cancerläkemedel förknippas ofta också med allvarliga biverkningar.

Statistik är det första steget i att avgöra vilket läkemedel som bör användas vid en behandling, men andelen verkningslösa behandlingar är fortfarande så hög som 75 procent i svårbehandlade cancerformer. För att fler patienter ska få rätt läkemedel redan från början behövs effektivare prediktionsmodeller som fångar upp de individuella egenskaperna hos patienterna och deras tumörer. Det är det CHOSA handlar om.

iCIP™ (LiPlaCis® och DRP® tillsammans) består av två innovativa teknologier som potentiellt kan bidra till effektivare cancervård. Även om teknologierna kan användas var och en för sig, så återfinns synergieffekten  i att använda dem tillsammans.

Den första teknologin är CHOSAs läkemedelskandidat LiPlaCis®, som är en förbättrad formulering av det redan godkända kemoterapiläkemedlet cisplatin. Cisplatin har varit ett av de vanligast förekommande läkemedlen i cancerbehandling sedan det först godkändes 1978. Uppskattningsvis få cirka 10-20 procent av alla cancerpatienter någon form av cisplatin vid något tillfälle under sin behandling och det finns idag ingenting som tyder på att det kommer minska, utan snarare tvärtom. Användningen ser ut att öka. Likt de bästa läkemedlen på marknaden, ger cisplatin dock enbart effekt i cirka 25 procent av cancerpatienterna, och det är inget som har förändrats över tid. Liksom andra cancerläkemedel har cisplatin även flera allvarliga biverkningar.

CHOSAs kandidat LiPlaCis® är en ny formulering av cisplatin som genom en smart liposombärare riktar in sig mot sPLA2 – ett enzym som finns i tumörer. Vid kontakt med enzymet bryts liposombubblan ned, och det inkapslade cisplatinet släpps ut direkt i tumören. Målet är att LiPlaCis® kommer vara mer lokal, effektivt och ha mindre biverkningar jämfört med andra formuleringar av cisplatin.

Den andra teknologin är CHOSAs prediktor för läkemedelsrespons – DRP®, en så kallad ”companion diagnostic” för att förutsäga om en patient kommer att gynnas av cisplatinbehandlingen eller inte. Från patientens befintliga biopsi tar DRP®-teknologin fram ett betyg på patientens lämplighet för cisplatinbehandling, baserat på genuttryck från de 205 gener som är kända för att mest påverka känslighet och resistens mot cisplatin.

iCIP™ är alltså kombinationen av att på förhand kunna identifiera om en patient kommer att gynnas av cisplatinbehandlingen eller inte, och sedan behandla patienten med högre effektivitet och mindre toxicitet än befintliga alternativ. CHOSA erhöll nyligen positiv klinisk fas IIb-data som visar att de patienter som valts ut med DRP®, svarar bättre på behandling, har längre progressionsfri överlevnad och möjligen även längre total överlevnad än de patienter som hade lågt DRP-betyg.