DRP®

DRP® är en multigen-mRNA-baserad läkemedelsspecifik responsprediktor byggd på en systembiologisk analys av alla transkriptionella (RNA) förändringar i tumörceller som svar på ett brett spektrum av läkemedelstyper samt förfinad med data från fler än 3 000 tumörer.I den nyligen avslutade kliniska fas II-studien användes biopsivävnad på DRP  för att på en skala (från 0 till 100) visa på sannolikheten för behandlingssvar hos patienter med metastaserad bröstcancer.Eftersom biopsitestet kan appliceras på FFPE-tumörvävnad som redan finns hos patologen, så behöver ingen ny biopsi tas från patienterna och ett testresultat kan ges för alla patienter. Testet kräver inga investeringar i laboratorieutrustning eller mjukvara och inte heller nya biopsier. Det kräver inte heller att läkaren lägger värdefull tid på att tolka resultaten. I fas II-studien var handläggningstiden från det att laboratoriet tog emot biopsimaterialet från sjukhuset till ett svar avgavs 72 timmar.