Press Release

CHOSA har genomfört en riktad emission på 5,58 miljoner SEK för att finansiera KOL-initierade DRP-valideringsstudier och för ökade affärsutvecklingsaktiviteter

Apr 03, 2024

Styrelsen för CHOSA Oncology AB (publ) ("CHOSA" eller "Bolaget") har idag, den 3:e april 2024, genomfört en riktad emission av 6 070 233 aktier till ett pris av 0,92 SEK per aktie. Teckningspriset per aktie har fastställts under marknadsmässiga förhållanden baserat på det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under en period av 10 handelsdagar upp till och med den 2:a april 2024, vilket var den sista handelsdagen för aktien före styrelsens beslut om den riktade emissionen. Detta kommer att öka antalet aktier från 64 873 913 till
70 944 146.

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission, i jämförelse med den Riktade Emissionen, (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission, (ii) och sannolikt skulle behövt göras till en lägre teckningskurs med hänsyn till de rabattnivåer som förekommit på aktiemarknaden på senare tid. Även andra alternativ, har övervägts men antingen ansetts innebära för höga kostnader eller inte inbringa tillräckligt med rörelsekapital och därmed inte ansetts ligga i Bolagets eller aktieägarnas intresse. Den riktade emissionen medför vidare att (i) Bolagets aktieägarkrets breddas med nya investerare med ett intresse av Bolaget och dess utveckling och (ii) Bolagets ägarbas stärks genom att ett antal befintliga ägare investerar ytterligare i Bolaget. Skälet till att vissa befintliga aktieägare tillåts teckna i den Riktade Emissionen är med anledning av dessa historiskt sett har stöttat Bolaget finansiellt.

Genom den riktade emissionen tillförs CHOSA nytt kapital om 5,58 miljoner SEK före transaktionskostnader. Bolaget avser att använda nettointäkterna från den riktade emissionen för att starta Key Opinion Leader (KOL)-initierade DRP-valideringsstudier och för ytterligare öka affärsutvecklingsaktiviteter.

"Vi är glada att meddela att vi har fått stöd från en majoritet av nya investerare och några befintliga investerare samt nya investerare. Denna kapitalanskaffning möjliggör för oss att 1) genomföra fler viktiga DRP-valideringsstudier inom ett utökat antal cancertyper 2) intensifiera och öka våra affärsutvecklingsaktiviteter 3) bredda de teknikplattformar som vår DRP kan arbeta på. Vårt primära mål är att attrahera robusta partners eller potentiella köpare till våra innovativa produkter," sade VD Peter Buhl Jensen.
 

DRP-valideringsstudierna är ett resultat av fortsatt stark dialog med internationellt erkända cancerläkare, så kallade nyckelopinionsledare (KOL:s).

"Vi tror att användningen av cisplatin DRP-testet kan leda till avsevärt fler behandlingsframgångar även med immunterapi som PD1-hämmare när de kombineras med någon form av cisplatin, och vi tror att genom att använda CHOSAs liposomala version av cisplatin, LiPlaCis®, kan en mildare och mer riktad cisplatinbehandling erbjudas patienterna," kommenterade Peter Buhl Jensen ytterligare.

I två oberoende lungcancerstudier kan vårt platinanpassade responsförutsägare DRP® exakt förutsäga vem som kommer att dra nytta. Vi tror att vi här har ett starkt verktyg för att förbättra botemedel i platinakombinationer med immuncellsinhibitorer (PD-1-hämmare) och vi har nu positiva fas 2b-data i metastaserade bröstcancerpatienter som visar att DRP® identifierar de patienter som kommer att dra nytta av liposomal cisplatin LiPlaCis®. Dessutom har LiPlaCis® visat betydande aktivitet i en population som har genomgått flera behandlingsbyten, och det verkar ha en mildare toxicitetsprofil än konventionell cisplatin.

Vårt mål är att se till att dessa produkter når cancerpatienter och ger dem de fördelar de behöver. Vi är övertygade om potentialen i våra produkter och tror att de kommer att ha en betydande inverkan i kampen mot cancer.

För ytterligare information kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD

pbj@buhloncology.com+ 45 21 60 89 22

 

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller ut-licensiering av LiPlaCis® och DRP®.

 

Om LiPlaCis® och DRP®
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP® som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

 

Immunterapi Der er en ny udvikling som yderligere giver værdi til vores DRP. Cisplatin har visat sig ofta at aktivera immunsystemet (göra kalla tumörer heta), vilket gör tumörer mottagliga för PD1-hämmare. Denna synergi är särskilt viktig men inte begränsad till behandling av lungcancer, blåscancer och huvud- och halscancer. I den ständigt växande marknaden för PD1-behandlingar är konkurrensen är hård. Här särskiljer sig vårt företag genom vår möjlighet att kunna förutsäga om cisplatin kommer kunna ge synergier med PD1. Att kunna erbjuda PD1 förutsägelse är en stor konkurrens fördel för oss.

 

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd och LiPlasome Pharma ApS.


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-03 16:31 CET.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller ut-licensiering av LiPlaCis® och DRP®.

Om LiPlaCis® och DRP®
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP® som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

Immunterapi Der er en ny udvikling som yderligere giver værdi til vores DRP. Cisplatin har visat sig ofta at aktivera immunsystemet (göra kalla tumörer heta), vilket gör tumörer mottagliga för PD1-hämmare. Denna synergi är särskilt viktig men inte begränsad till behandling av lungcancer, blåscancer och huvud- och halscancer. I den ständigt växande marknaden för PD1-behandlingar är konkurrensen är hård. Här särskiljer sig vårt företag genom vår möjlighet att kunna förutsäga om cisplatin kommer kunna ge synergier med PD1. Att kunna erbjuda PD1 förutsägelse är en stor konkurrens fördel för oss.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd och LiPlasome Pharma ApS.