Press Release

CHOSA Oncology AB senarelägger publiceringen av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2024

Feb 08, 2024

CHOSA Oncology AB har idag, 8. februari 2024, beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten avseende fjärde kvartalet. Tidigare aviserad tidpunkt för publicering var fredagen den 9. februari, 2024. Nytt datum för publicering är torsdag den 29. Februari, 2024.

Bolagets resultat under det fjärde kvartalet har legat i linje med förväntningarna och förblir i enlighet med den fastställda finansiella planen. Företagets verksamhet har genomförts i linje med prognoser och nuvarande drift är säkerställd till och med fjärde kvartalet 2024. Förseningen i publicering av kvartalsrapporten hänförs enbart till oförutsedda administrativa omständigheter som faller utanför omfattningen av Bolagets kontroll.


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-08 17:20 CET.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av LiPlaCis® och DRP®.

Om LiPlaCis® och DRP®
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP® som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen.
Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll.
Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

Immunterapi Det finns en ny utveckling som tillför värde till vår DRP. Cisplatin har visat sig ofta aktivera immunförsvaret (göra kalla tumorer heta), vilket gör tumörer mottagliga för PD1-hämmare. Denna synergi är särskilt viktig men inte begränsad till behandlingen av lungcancer, blåscancer och huvud- och halscancer. På den ständigt växande PD1-marknaden, där konkurrensen är hård, sticker vårt företag ut med förmågan att förutsäga om cisplatin kommer att synergisera med PD1. Det kan ge PD1-säljaren en stor konkurrensfördel.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.
LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.