Pressmeddelanden

RhoVac rapporterar positiva delresultat i uppföljningsfasen av bolagets kliniska fas I/II-studie

17 januari, 2019

RhoVac AB (”RhoVac”) publicerar idag, den 17 januari 2019, positiva delresultat på 3- och 6-månadsuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med läkemedelskandidaten RV001.

I RhoVacs kliniska studie RhoVac-001, övervakas alla patienter under en 12-månadsperiod efter avslutad behandling. RhoVac kan idag presentera delresultat från 3- och 6-månadsuppföljningen. Dessa resultat visar att 18 av 21 patienter (86%) fortfarande har ett robust RV001-medierat immunsvar, vilket innebär att alla 18 patienter, som tidigare i studien betraktats som Confirmed Immune Responders, fortfarande visar jämförbara immunsvar i 3- och 6-månadsuppföljningen..

Den kliniska studien RhoVac-001
Studien RhoVac-001 (beteckning på ClinicalTrials.gov: NCT03199872) är en fas I/II-studie som undersöker det terapeutiska cancervaccinet RV001. Totalt ingick tjugotvå prostatektomerade patienter i studien. Studiens primära end-point var att utvärdera säkerheten och toleransen för cancervaccinet RV001. Resultaten som publicerades i augusti 2018 visade att RV001-behandlingen är säker och att den tolererades väl hos prostatacancerpatienter och studiens primära end-point uppnåddes.

Sekundär end-point var att undersöka det RV001-medierade immunologiska svaret på behandlingen hos patienterna. Immunsvaret analyserades före -, två gånger under – samt en gång en månad efter avslutad behandling. Top-line resultatet från augusti 2018 rapporterade att 86% (18 av 21 patienter) visade ett signifikant RV001-medierat immunsvar från de tre prov som togs under och efter behandlingen. Dessa 18 patienter betraktades som Confirmed Immune Responders, eftersom de visade ett signifikant immunsvar i två av de tre prov som togs under och efter behandlingen. Sammanfattningsvis bekräftade immunövervakningen under behandlingstiden att ett vaccinmedierat immunsvar etablerades och att den administrerade dosen av RV001 var biologiskt aktiv.

Slutliga uppföljningsresultat, som även kommer att inkludera resultat från 9- och 12 månadsuppföljningen, förväntas rapporteras i mitten av 2019.

Kommentarer från RhoVacs VD, Anders Ljungqvist
-Delresultaten från 3- och 6-månadsuppföljningen visar spännande data och resultaten bekräftar att det RV001-medierade immunsvaret upprätthålls hos patienterna. Återigen visar data att immunsvaret är mycket robust över tid, vilket redan indikerades vid avslutad behandling. T-cell Monitoring Group, Department of Immunology vid Universitetet i Tübingen, Tyskland, har återigen utfört ett dedikerat arbete, som gör att vi kan publicera delresultaten enligt plan. Vi ser nu fram emot att slutföra uppföljningsfasen och vidare fokusera på den kliniska fas IIb-studien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan den 17 januari 2019.

Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs läkemedelskandidat har avslutat klinisk fas I/II-studie och top line resultat redovisades i augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.se.