Finansiella rapporter före Q4 2022 (Rhovac)

2022

Delårsrapport Q3 2022
Delårsrapport Q2 2022
Delårsrapport Q1 2022

Årsstämma 2022

RhoVac – Årsredovisning 2021

Kallelse till årsstämma 2022
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 2022
Fullmaktsformulär

Företrädesemission 2022


Anmälningssedel – Konvertibler RhoVac PDF
Anmälningssedel – Konvertibler RhoVac ENG PDF

Fullständiga villkor för konvertibler

Rhovac – anmälningssedel – EN
Rhovac – anmälningssedel

Rhovac – Teaser – 2022 – EN
Rhovac – Teaser – 2022 – SE

RhoVac_Företrädesemission_memorandum

FAQ – RhoVac AB – konvertibelemission
Tidslinje Konvertibelemission 2022

2021

Delårsrapport Q4 2021(pdf)
Delårsrapport Q3 2021 (pdf)
Delårsrapport Q2 2021 (pdf)
Delårsrapport Q1 2021 (pdf)

Årsstämma 2021
Kallelse till årsstämman 2021 (pdf)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i RhoVac AB
Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2020 (pdf)

2020

Delårsrapport Q4 2020 (pdf)
Delårsrapport Q3 2020 (pdf)
Delårsrapport Q2 2020 (pdf)
Delårsrapport Q1 2020 (pdf)

Årsstämma 2020
Kallelse till årsstämman (pdf)
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (pdf)
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (pdf)
Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram (pdf)
Fullmaktsformulär (pdf)

Årsredovisning 2019

2019

Delårsrapport Q4 2019 (pdf)
Delårsrapport Q3 2019 (pdf)
Delårsrapport Q2 2019 (pdf)
Delårsrapport Q1 2019 (pdf)

Extra bolagsstämma 25 september  2019
Väsentliga händelser
Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
RhoVac fullmaktsformulär EGM 201
Revisorns yttrande
Årsredovisning för 2018 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Länk till pressmeddelande: här

Företrädesemission 2019
Styrelsens beslut om företrädesemission (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 20190529
Väsentliga händelse enligt 13 kap 6 para_190429
RhoVac AB (publ), 559037-2271, Prospekt

Årsstämma 2019
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen(pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma 2019 (pdf)

2018

Årsredovisning 2018 (.pdf)
Protokoll fört vid årsstämma 2019 (exkl. röstlängd) (.pdf)
Delårsrapport Q4, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2018 (pdf)

Företrädesemission 2018
Informationsmemorandum (pdf)
Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (pdf)
Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2018-05-09
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 180509 (docx)
Fullmaktsformulär årsstämma – 180509 (pdf)

2017

Årsredovisning, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q4, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2017 (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2017-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 170510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 170510 (pdf)

2016

Årsredovisning & Koncernredovisning, 2016 (pdf)

Delårsrapport Q4, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2016 (pdf)

Kallelse till extra bolagsstämma, 2017-01-10
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i RhoVac AB – 170110 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma – 170110 (pdf)
Bilaga 3: Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse (pdf)

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2016-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 160510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 160510 (pdf)

Emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market
Prospekt (pdf)
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)


2015

Årsredovisning 2015

Kallelse till extra bolagsstämma, 2016-01-05
Fullständiga beslutsunderlag RhoVac 160105 (pdf)
Fullständiga villkor för TO 1 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma RhoVac 160105 (pdf)
Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande enligt 13-6 och 14-8 ABL (pdf)

Finansiell kalender

Årsredovisning

10 maj 2024

Kvartalsrapport 1

31 maj 2024

Bolagsstämma

31 maj 2024

Kvartalsrapport 2

30 augusti 2024

Kvartalsrapport 3

11 november 2024

Kvartalsrapport 4

28 februari 2025

Bolagsstämma

30 maj 2025